SKIPPI|výrobca|nábytku

INFORMÁCIA TÝKAJÚCA SA SPLNENIA POVINNOSTI PODĽA § 41 ODS. 1 ZÁKONA O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ

Informácia
1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
SKIPPI Nitra, s.r.o.
IČO: 36533793
Rapatská 898, 951 35 Veľké Zálužie
Slovensko
Kontaktné miesto (miesta): SKIPPI Nitra, s.r.o., Rapatská 898, 951 35 Veľké Zálužie
Kontaktná osoba: Ing. Dana Viskupová Srnková
Telefón: +421 376592627
Email: dsrnkova@skippi.sk

2. ZADÁVANÁ ZÁKAZKA
Názov pridelený zákazke: Nákup inovatívnej technológie – párový automatický polohovací systém Zverejnenie oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania /oznámenia použitého ako výzva na súťaž Číslo oznámenia a dátum vydania v Úradnom vestníku Európskej únie:
Číslo oznámenia a číslo a dátum vydania vo Vestníku verejného obstarávania:
Číslo oznámenia vo VVO: 16483-WYT, číslo VVO 197/2013 z 09.10.2013

3. INFORMAČNÁ POVINNOSŤ
Označenie relevantnej informačnej povinnosti podľa § 41 ods. 1 zákona: otváranie častí ponúk „Ostatné“ Dátum otvárania predmetných častí ponúk: 30.10.2013
Dátum odoslania tejto informácie: 10.10.2013
Poznámka: Údaje (pri uvádzaní ktorých je to použiteľné) je potrebné vyplniť v súlade so zverejneným oznámením o vyhlásení verejného obstarávania /oznámením použitým ako výzva na súťaž (výzvou na predkladanie ponúk)

INFORMÁCIA TÝKAJÚCA SA SPLNENIA POVINNOSTI PODĽA § 41 ODS. 1 ZÁKONA O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ

Informácia
1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
SKIPPI Nitra, s.r.o.
IČO: 36533793
Rapatská 898, 951 35 Veľké Zálužie
Slovensko
Kontaktné miesto (miesta): SKIPPI Nitra, s.r.o., Rapatská 898, 951 35 Veľké Zálužie
Kontaktná osoba: Ing. Dana Viskupová Srnková
Telefón: +421 376592627
Email: dsrnkova@skippi.sk

2. ZADÁVANÁ ZÁKAZKA
Názov pridelený zákazke: Nákup inovatívnej technológie
Zverejnenie oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania /oznámenia použitého ako výzva na súťaž
Číslo oznámenia a dátum vydania v Úradnom vestníku Európskej únie:
Číslo oznámenia a číslo a dátum vydania vo Vestníku verejného obstarávania:
Číslo oznámenia vo VVO: 16484-WYT, číslo VVO 197/2013 z 09.10.2013

3. INFORMAČNÁ POVINNOSŤ
Označenie relevantnej informačnej povinnosti podľa § 41 ods. 1 zákona: otváranie častí ponúk „Ostatné“
Dátum otvárania predmetných častí ponúk: 30.10.2013
Dátum odoslania tejto informácie: 10.10.2013
Poznámka: Údaje (pri uvádzaní ktorých je to použiteľné) je potrebné vyplniť v súlade so zverejneným oznámením o vyhlásení verejného obstarávania /oznámením použitým ako výzva na súťaž (výzvou na predkladanie ponúk)