SKIPPI|výrobca|nábytku

Informovanie dotknutých osôb v podľa § 19 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“)

Spoločnosť SKIPPI Nitra, s.r.o. spracúva za účelom realizovania svojich obchodných činností osobné údaje dotknutých osôb v súlade so zákonom v informačných systémoch osobných údajov Účtovníctvo a Doručená a odoslaná pošta

1. Informačný systém Účtovníctvo


1.1 účelom spracúvania osobných údajov je vedenie účtovnej agendy spoločnosti SKIPPI Nitra, s.r.o.
1.2 právnym základom pre spracúvanie osobných údajov je § 13 ods. 1 písm. c): osobitný zákon / zákony:
- zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov,
- zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov,
- zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov,
- zákon č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov.
1.3. Kategórie dotknutých osôb:
- zamestnanci spoločnosti SKIPPI Nitra, s.r.o.,
- fyzické osoby,
- obchodní partneri spoločnosti SKIPPI Nitra, s.r.o.,
- štatutárni zástupcovia obchodných partnerov spoločnosti SKIPPI Nitra, s.r.o.,
- zamestnanci obchodných partnerov spoločnosti SKIPPI Nitra, s.r.o.
1.4 Spracúvané osobné údaje dotknutých osôb:
- meno, priezvisko, titul,
- názov a adresa firmy / adresa trvalého pobytu fyzickej osoby,
- číslo občianskeho preukazu,
- podpis,
- číslo bankového účtu fyzickej osoby.

2. Informačný systém Doručená a odoslaná pošta


2.1 účelom spracúvania osobných údajov je evidencia doručenej a odoslanej pošty firmy SKIPPI Nitra, s.r.o.,
2.2 právnym základom pre spracúvanie osobných údajov je § 13 ods. 1 písm. c): osobitný zákon:
- zákon č. 395/20002 Z.z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
2.3 kategórie dotknutých osôb:
- fyzické osoby – odosielatelia a prijímatelia korešpondencie
2.4 zoznam spracúvaných osobných údajov:
- meno, priezvisko, titul,
- podpis,
- názov a adresa firmy,
- pracovná pozícia,
- telefónny kontakt,
- adresa elektronickej pošty.

3. Vyhlásenie spoločnosti SKIPPI Nitra, s.r.o.:


- spoločnosť SKIPPI Nitra, s.r.o. spracúva osobné údaje dotknutých osôb iba počas doby trvania účelu spracúvania uvedeného v bode 1.1 alebo 2.1; dokumenty s osobnými údajmi dotknutých osôb budú po skončení účelu spracúvania uchovávané počas trvania úložnej doby v súlade so zákonom č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach v znení neskorších predpisov; po skončení úložnej doby budú zlikvidované,
- spoločnosť SKIPPI Nitra, s.r.o. nebude využívať osobné údaje dotknutých osôb na iné účely ako je uvedené v bodoch 1.1 a 2.1, spracúvať ich v rozsahu nad rámec uvedený v bodoch 1.4 a 2.4, a zverejňovať,
- spoločnosť SKIPPI Nitra, s.r.o. nebude poskytovať, prípadne sprístupňovať osobné údaje dotknutých osôb iným subjektom s výnimkou tých subjektov, ktorým je v  súlade s platnou legislatívou Slovenskej republiky a Európskej únie povinná ich poskytovať; osobné údaje dotknutých osôb nebudú prenesené do iných krajín mimo Slovenskej republiky.

4. Práva dotknutých osôb:


Okrem práva na informácie uvedené v bodoch 1.1 až 1.4, 2.1 až 2.4 a 3 majú dotknuté osoby v súlade so zákonom voči spoločnosti SKIPPI Nitra, s.r.o. právo:
- podľa § 21 požadovať prístup k osobným údajom a namietať voči spracúvaniu osobných údajov,
- podľa § 22 na opravu nesprávnych osobných údajov,
- podľa § 23 na výmaz osobných údajov,
- podľa § 24 na obmedzenie spracúvania osobných údajov,
- podať návrh na začatie konania podľa §100.
Ing. Dalibor Pajchl, štatutárny zástupca spoločnosti SKIPPI Nitra, s.r.o.