sk de uk hu
PRODUKTY

Podmienky používania

Podmienky používania

 

Vstupom na túto webovú stránku, jej prehliadaním alebo používaním potvrdzujete, že ste si prečítali a rozumiete nižšie uvedeným podmienkam, súhlasíte s nimi, a že ich budete dodržiavať a súhlasíte so všetkými platnými zákonmi a inými právnymi predpismi na nich sa vzťahujúcimi(autorský zákon č. 618/ 2003 Z.z. v znení neskorších predpisov). Ak s uvedenými podmienkami nesúhlasíte, nepoužívajte túto webovú stránku.

 

Spoločnosť SKIPPI môže podmienky používania a informácie uvedené na tejto webovej stránke kedykoľvek upraviť. SKIPPI môže kedykoľvek a bez predchádzajúceho upozornenia urobiť vylepšenia alebo zmeny v produktoch alebo službách popísaných na tejto stránke.

 

Všeobecné podmienky

 

Táto webová stránka obsahuje informácie a vyhlásenia o autorských právach, ktorých podmienky sú záväzné. 

 

Táto stránka a ani jej obsah sa nemôže kopírovať, reprodukovať, zverejňovať, posielať, prenášať, distribuovať alebo používať na vytváranie odvodených diel bez predchádzajúceho súhlasu spoločnosti SKIPPI. Spoločnosť SKIPPI vám poskytuje nevýhradné, neprevoditeľné a vecne obmedzené oprávnenie na prezeranie týchto webových stránok na vašom počítači na osobné a nekomerčné použitie. Toto oprávnenie je podmienené tým, že nebudete meniť zobrazený obsah tejto webovej stránky, porušovať autorské práva, ochranné známky a ani iné vyhlásenia o autorských právach, a taktiež súhlasom so všetkými podmienkami a vyhláseniami, ktoré sú súčasťou obsahu alebo sú inak stanovené na tejto stránke.

 

Nesúhlas s podmienkami a vyhláseniami na tejto stránke bude mať za následok automatické zrušenie všetkých práv, ktoré vám boli udelené, bez predchádzajúceho upozornenia a vy budete povinný okamžite zničiť všetky vami vytvorené a/alebo stiahnuté kópie materiálov, ktoré vlastníte. Okrem obmedzeného oprávnenia, popísaného v predchádzajúcom odseku, SKIPPI nezaručuje žiadne výslovné ani odvodené oprávnenia alebo licencie podliehajúce patentom, ochranným známkam, autorským právam alebo inému fyzickému alebo duševnému vlastníctvu. Obsah tejto webovej stránky nemôžete použiť na inej webovej stránke, ani na žiadnom inom médiu bez súhlasu spoločnosti SKIPPI.

 

Preklady

 

Niektorý text na tejto webovej stránke môže byť dostupný v inom ako slovenskom jazyku. Text môže byť preložený prekladateľom alebo iba softvérom počítača bez ľudského zásahu alebo kontroly. Tieto preklady sú k dispozícii pre vaše pohodlie a SKIPPI nezaručuje a nepotvrdzuje správnosť alebo úplnosť tohto prekladu, bez ohľadu na to, či bol urobený prekladateľom alebo automaticky vygenerovaný počítačom.